Ders Notları Sitesi
Browsing Category

Üniversite

Franchising İşlemleri, Tanım ve Açıklamalar

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır. Belli bir ürün, hizmet veya yöntem üzerinde hak sahibi bulunan…

Girişimcilik Ağı

Girişimci kavramı literatüre, kapitalist üretim sürecine girilmesiyle birlikte girmiş ve bugünkü anlamını bulmuştur. Girişimci feodal yapıdan, endüstri toplumuna geçişte, toplumun dinamiğini oluşturan itici güç olmuştur. Kısaca girişimciyi…

Girişimcinin Toplum İçin Önemi ve Toplumsal Misyonu

Girişimcilerin bulundukları topluma karşı çok önemli misyonları vardır. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz : Az gelişmiş ülkelerde en önemli sorunlardan biri işsizliktir. işsizlik ürün/hizmet üretimi için yeni yatırımların…

Girişimci ve Girişimcilik Kavramları

Girişimcilik; yaşadığımız çevrenin yarattığı fırsatları sezme, o sezgilerden düşler üretme, düşleri projelere dönüştürme, projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırma becerisine sahip olmaktır. Girişimcinin…

Örgütsel Kültür ve Liderlik

Örgüt kültürünün oluşturulması, yönetimi ve değiştirilmesi, örgütün üst düzey yöneticilerinin liderlik davranışlarıyla yakından ilgilidir. Örgütsel kültür, liderlik sürecine sembolik ya da kültürel liderlik olarak yeni bir boyut katmıştır.…

Örgütsel Kültür ve İklim

Yakın zamana kadar birçok yönetim bilimci örgüt iklimini örgüt kültürüyle birlikte ele almıştır. Örgütler kendi kültür ve iklimini geliştirirken de bazı yasaklardan, geleneklerden ve ahlak kurallarından yararlanırlar. Bir örgütün iklimi ve…

Örgütsel Kültür ve İletişim

Örgütsel iletişimin iki kültürel işlevinden biri, örgüt üyelerine örgütsel kültür hakkında bilgi sağlaması, diğeri ise örgüt üyelerine örgütsel kültür hakkında bilgi sağlaması, diğeri ise örgüt üyelerinin örgütsel kültür ile…

Örgüt ve Örgütsel Kültür

Çağımızda insanlar yaşantılarının önemli bir bölümünü çeşitli örgütlerde geçirmektedirler. Örgütlerin, kişilerin yalnız çalışma saatleri ile sınırlı yaşantılarını değil, tüm yaşamlarını etkilediği söylenebilir. İnsanın her etkinliği bir…

Teşvik ve Özendirmelerin Tanıtımı

Değişimin yaşandığı günümüzde işletmeler, ayakta kalabilmek için bir yandan sürekli yenilik yapmaya zorlanırken diğer yandan da yoğun rekabetle karşı karşıya kalmaktadırlar. Türkiye’de KOBl’lerin Teşvik ve Özendirilmesini konu alan…

KOBİ’lere Sağlanan Destekler

KOSGEB, KOBİ’ lerin ticari dünya ile ilgili her türlü bilgi ihtiyacını karşılamak, yurt dışındaki KOBİ’ lerin ülkemizdeki KOBİ’ ler hakkındaki bilgi ihtiyacını karşılamak, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi amacıyla teknolojik yenilik…

Girişimcilere Destek Veren Kuruluşlar

Ülkemizde girişimcilerin finansman ihtiyaçlarını çoğunlukla öz kaynaklarla sağladıkları ve dış kaynak kullanımına gitmedikleri görülmektedir. Ülkemizin yedi ilinde 705 girişimci üzerinde yapılan araştırmaya göre; girişimcilerin iş açma…

Girişimcilik Engellerinin Kaldırılması

Girişimciliği olumsuz etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında özellikle ülkemizde bürokratik işlemlerin fazlalığı ve karmaşıklığı ilk sırada gelmektedir. Şu an yeni iş kuran birisi vergi dairelerinde, belediyede,…

Türkiye’de Girişimcilik Ahlakı

Türkiye’de iş ahlakı üzerine, özellikle son zamanlarda, yapılan çalışmaların daha çok rüşvet, vergi kaçırma, casusluk ve aldatmaya yönelik iş uygulamaları ağırlıklı olarak ve toplumsal boyutta ele alındığı görülmektedir. Örneğin; etik…

Girişimcilik Ahlakı

Girişimcilik çalışmaları, özellikle son on yılda hem akademik hem de ekonomik çevrelerde büyük ilgi görmüştür. Bunun arka planın bakıldığında, dünyada meydana gelen çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olayların büyük rol oynadığı…

İş Ahlakı Nedir?

İş ahlakı, iş dünyasındaki mal ve hizmet üretim ve tüketim sürecindeki doğruları ve yanlışları ifade eder. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusu ahlaki bir konudur. İş dünyasında doğru davranışlar ve eylemler olacağı gibi, yanlış…

İş Ahlakının Kurumsallaşması

İş ahlâkının kurumsallaşması giderek önem arz etmektedir. Kurumsallaşma bir anda gerçekleşecek bir olgu değildir. İşletme bazında iş ahlâkı olgusunun kurumsallaşması belli bir süreç içerisinde gerçekleşmektedir. Kurumsallaşma işletmenin…

İş Ahlakının Tanımı ve Önemi

“Ahlâk, doğru ve iyi şeyin ne olduğunu veya yanlış ve kötü şeyin ne olduğunu açıklayan bir davranış kodunu oluşturan kural koyucu bir ilkeler seti” olarak genelde tanımlanmaktadır. Ancak, bugün işletmenin dinamik bir ortamda faaliyet…

Kadın Girişimciliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Kadın girişimciliğin Türkiye'deki sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerine ilişkin görüşlerimizi aşağıdaki kısaca özetlemeye çalışacağız; Kadınları girişimci olmak konusunda güdüleyen unsurlar nelerdir? Kadınlara onları…

Kadın Girişimci Ne Demektir?

Piyasa ekonomisi içinde; hesaplanmış riskleri göze alarak, doğrudan doğruya pazara yönelik, nakde dönüşebilen, mal ve hizmet üretip satan, kendi işinin sahibi olup, vergi kaydı, TESK'e Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına veya TOBB-Odalarına üye…

Kadın Girişimcilerin Ekonomideki Yeri

Girişimcilik; insanın doğuştan sahip olduğu bir takım kişisel özelliklerine ve aldığı eğitime (aile içinde, okulda aldığı eğitim vb.) bağlı olarak şekillenen bir kavramdır. Ancak bu iki unsurun tek başına yeterli olmadığı, girişimciliğin…

Girişimciliğin Dezavantajları

♦ Kişisel Özveriler: Özellikle işin ilk kurulduğu zamanlarda girişimciler zamanlarının hemen hemen tamamını işle ilgilenerek geçirirler. Bu nedenle ailelerine, kişisel uğraşlarına ve hobilerine fazla zaman ayıramazlar. Bunun sonucu olarak…

Girişimciliğin Avantajları

♦♦♦ Özerklik: Bağımsızlık ihtiyacı ve karar verme özgürlüğü girişimcilerin en temel amaçlarıdır. Kişinin kendi kendisinin patronu olması pek çok girişimci için tatmin edici bir duygudur. ♦♦♦ Başarma Hissi: Girişimcilerin pek çoğu için…

Girişimciler İçin Piyasaya Giriş Stratejileri

Var olan Bir İşin Satın Alınması Küçük bir işletmeye sahip olmanın sağlayacağı özgürlük duygusunu yaşayabilmeyi arzulayan, ancak yeni bir işletme kurmanın getireceği güçlüklere katlanmak istemeyen bir kişi için en iyi alternatiftir.…

Girişimcilik Tipleri

Girişimcilik ekonomik gelişme sürecinde son derece önemli bir unsurdur. Bu sebeple süreç içerisinde girişimcinin son derece önemli bir rolü vardır. Girişimcilik çeşitleri başlıca iki gruba ayrılmaktadır: ♦♦♦   Fırsat Girişimciliği:…

Girişimcilik Türleri

Girişimciler her şeyden önce iki kategoriye ayrılabilir; kamu girişimcileri ve özel girişimciler (piyasa ekonomisi içinde yer alan girişimciler). Kamu girişimcileri genellikle kısıtlamalar altında dışarıdan gelen dürtülerle karar verir.…

Kurumsallaşma mı Aile İşletmeciliği mi?

Kurumsallaşma ihtiyacının ortaya çıktığı büyüme süreci aşaması kritik büyüme aşaması kavramıyla ifade edilmektedir. Bir işletmeyi büyük güçlüklerle ve fedakârlıklarla kuran ve onu küçük ölçekten büyük ölçeğe ulaştıran işletme sahibi için…
UA-56269696-1