Ders Notları Sitesi

Sosyal Bir Olgu Olarak Girişimciliği Etkileyen Faktörler

Bazı insanlara baktığımızda diğerlerine göre çok daha fazla girişimci özelliğini taşıdığını görürüz. Girişimcilik olgusunu etkileyen önemli faktörler vardır. Bu faktörler aile, çevre ve devletin değer yargılarından oluşur. İnsanlar yaşamlarının farklı safhalarında, farklı güdülerin etkisiyle hareket ederler, çocukluktan başlayan bu süreç içinde dış etkenlerin etkisiyle de girişimcilik nitelikleri daha fazla ön plana çıkabilir.

Girişimciliği etkileyen faktörler çocukluktan başlayarak yetişkinlik döneminin sonuna kadar kişinin gelişimi üzerinde etkili olmaktadır.

Aile, çocuğun geleceğini sağlamaya, yaşamına yön vermeye çalışır. Çocuğun aile içinde almış olduğu eğitim, görgü, ailesinin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal sınıf, değerler onu yaşamı boyunca doğrudan etkiler. Çocuğun üretken alanlarda faaliyet göstermesi için teşvik edilmesi girişimci olabilmesi açısından olumlu bir etki yaratacaktır.

Az gelişmiş toplumlarda, ata erkil aile yapısının görüldüğü tarımla uğraşan kırsal kesimde; ailenin etkisi, ana-babanın sıkı denetimi ve itaatin belirginleştiği bir ortamda gerçekleşir. Yiyecek, giyecek gibi temel maddeler evde üretilir, tarımsal faaliyet yapılır, kapalı ekonomik yaşam sözkonusudur. Bu tür aile yapısında yeniliklere açık, bireysel başarıyı hedefleyen, dinamik, üretken, risk alabilen girişimci tipinin oluşması daha zordur. Ancak aile yaşadığı toplumun bir parçası olarak, değişimlerden etkilenir.

Bu değişimde en önemli etkenlerden birisi teknolojik gelişmelerdir. Teknolojik gelişim temelde insan gereksinimlerini gidermek, yaşam şartlarını kolaylaştırmak gibi işlevleri yerine getiren yöntemler olmakla birlikte, aile yapısındaki değişime ivme kazandıran bir etkisi de vardır. Teknolojik gelişme çalışma koşullarını değiştirirken beraberinde bireylerin içinde çalıştıkları fiziksel ve ekonomik koşulları etkiler, iş süreçleri yaratır ve bu kaynakları bir araya getirir. Bireyleri doğrudan etkileyen bu süreç değer yargıları ve düşüncelerde de değişime neden olur. Doğal olarak bu etki kısmen ya da aynen çocuğa yansır. Aile, çevre, teknolojik ortam çocuğun girişimcilik fikrine, kavramına karşı anlayış ve değerlendirmesinde önemli rol oynar. Eğer aile içinde girişim ve girişimcilik destekleniyorsa yeterli eğitim ve maddi olanaklarla birleştiğinde “girişimci” kültürü daha da yerleşecektir.

Toplumsal çevre girişimciliğin gelişmesinde önemli bir etkendir. Ancak, girişimciyi soyut bir kavram olarak algılamamak gerekir. Genellikle girişimciliğin yaygın olduğu batı toplumlarında görülen; aile içinde ve eğitim aşamasında bireyciliğin ön plana çıktığı bir “insan modeli”ni öbür toplumlara yaygınlaştırmak yoluyla ekonomik ve teknolojik gelişmenin gerçekleştirebileceği düşüncesi çok da doğru değildir.

Girişimciliğin gelişmesinde etkili olan sosyal faktörler nelerdir?

Sosyal ve Politik Çevre

  • Girişimcilik kültürü, siyasal ortamın elverişli olmadığı durumlarda da gelişmeye devam etmektedir. Gerçekte, bu eksiklikler girişimcilik kültürünü zenginleştiren unsurlar da olmuştur. Girişimcilik, küçük ve orta boy işletmelerle ilgili pek çok etmen, toplumsal çevrenin girişimciliğe ve KOBİ’lere sağladığı destek tarafından belirlenmektedir.

Sosyal ve politik çevre girişimcilik kültürünü ne yönde etkiler?

Genellikle girişimcilik kapitalist etiğin bir uygulaması olarak görülür. Tarihsel gelişim sürecine baktığımızda ikisinin paralel ve destekler nitelikte olduğu gerçektir. Ancak Karl Marx Kapital’ de “işçinin bizatihi özgür bireyselliğinin ve aynı zamanda toplumsal üretimdeki gelişmenin gerekli bir koşulu olarak kendi işini yapması”ndan söz etmesi, bugün ulaştığımız “bilgi toplumu”; girişimcinin ve girişimciliğin desteklenmesinin tek bir ideoloji ya da partinin tekelinde olamayacağının birer göstergesidir.

Girişimci davranışlarını etkileyen ya da değiştiren bir diğer etmen piyasanın içinde bulunduğu durumdur. Bir çok girişimci başlangıçta içinde bulunduğu şartlara uyum gösterebilmek, ayakta kalabilmek için yoğun bir mücadele verirken, her piyasada çok da girişimci niteliklerine ihtiyaç olmayabilir.

Yorumlar

Your email address will not be published.

UA-56269696-1